PRICE LIST

                                                                       


Funkcjonalność / Cechy

Wariant produktu
Rodzaj licencji
Entry Level Robot
Najlepszy na
początek

Attended Robot
Asystent
pracownika

Full Robot
Wirtualny członek
zespołu
Wizlink Designer
(Projektowanie scenariuszy dla robotów
i uruchamianie robotów)
Wizlink Runtime
(wyłącznie uruchamianie robotów)
     **
Maksymalna liczba scenariuszy *NielimitowanaNielimitowanaNielimitowana
Dostęp do platformy MyWizlink
Maksymalna liczba licencji danego typu dla jednego klienta1NielimitowanaNielimitowana
Środowisko pracy robotaKomputer stacjonarny     **     **
Laptop     **     **
Sesja na serwerze
Maszyna wirtualna
Połączenie z Bot Control Center ***
Podłączenie zdalne do robota ****
Dostępny tryb licencjonowaniaLicencja przypisana statycznie do konkretnego urządzenia
Licencja dynamicznie przydzielana za pomocą chmury
Licencja dynamicznie przydzielana przez Bot Control Center
Cena za miesiąc w zł200
200
500
Cena za miesiąc w zł w przypadku płatności z góry za 12 miesięcy170
170
420
* Jedna licencja pozwala na uruchamianie jednego scenariusza na raz. Liczba scenariuszy uruchamianych jeden po drugim jest nieograniczona
** Można uruchamiac tylko na głównym komputerze pracownika
*** Bot Control Center (orkiestrator robotów) jest w fazie rozwoju
**** Korzystanie z Wizlink Designer lub Wizlink Runtime poprzez zdalny pulpit
Podane ceny są cenami netto.

 

                                                                       


Functionalities / Features

Product variant
License type
Entry Level Robot
Perfect for
start!

Attended Robot
Employee
sidekick

Full Robot
Virtual team
member
Wizlink Designer
(designing scenarios for robots and running robots)
Wizlink Runtime
(running robots only)
     **
Maximum no. of scenarios for robots *UnlimitedUnlimitedUnlimited
Access to MyWizlink Community
The maximum number of licenses of this type for one client1UnlimitedUnlimited
Robot environmentPC     **     **
Laptop     **     **
Server session
Virtual Machine
Connection to Bot Control Center ***
Remote connection to robot ****
Licensing mode availableFixed, statically associated with a specific device
Floating, dynamically controlled by cloud service
Floating, dynamically controlled by Bot Control Center
Price per month in PLN200
200
500
Price per month in PLN when paid for 12 months in advance170
170
420
* One license allows to run one scenario at a time. The number of scenarios run one by one is unlimited
** License limited to the employee's primary computer only
*** Bot Control Center (robot orchestrator) is under development
**** Using Wizlink Designer or Runtime through remote desktop connection
All prices are quoted net.

go back